ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 สอบปลายภาค
23 ม.ค. 62 ถึง 26 ม.ค. 62 กิจกรรมทัศนศึกษา และ ศึกษาดูงาน ของนักเรียน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมวัน Christmas and New year
24 ธ.ค. 61 ถึง 26 ธ.ค. 61 สอบกลางภาค
07 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียน 2/2561
ชุดนักเรียน
20 ต.ค. 61 ถึง 06 พ.ย. 61 ปิดภาคเรียน 1/2561