ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมวัน Christmas and New year
24 ธ.ค. 61 ถึง 26 ธ.ค. 61 สอบกลางภาค
07 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียน 2/2561
ชุดนักเรียน
20 ต.ค. 61 ถึง 06 พ.ย. 61 ปิดภาคเรียน 1/2561