ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
ข้อสอบปลายปี 62_2 48221
ข้อสอบปลายปี 62_1 48307
แผนการสอน active learning Word Document ขนาดไฟล์ 32.94 KB 48705
งานธุรการ
คำสั่งโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ที่ 136-2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่การบริหารและการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 1
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 81.76 KB 48470
งานงบประมาณ
เอกสารประกวดราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 48615
ประกาศประกวดราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.05 KB 48424
ฝ่ายนโยบายและแผน
รายงานผลการปฎิบัติงาน SAR ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 48442
รายงานผลการปฎิบัติงาน SAR ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.06 MB 48355
เขียนโครงการเเละสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 150.03 KB 48217
ตารางแสดงงบประมาณแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 85.87 KB 48486
ตัวชี้วัด และภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.36 KB 48403
ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการและ กิจกรรมในการดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 95.76 KB 48234
ทิศทางการจัดการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 57.16 KB 48232
การวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 59.48 KB 48472
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 376.8 KB 48169
61-63นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 59.33 KB 48339
กลยุทธ์ของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.8 KB 48468
การเขียนโครงการ62และสรุปโครงการ61(งานแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 75.56 KB 48431
การเขียนโครงการ ปี 2562 และแบบสรุปโครงการ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 75.42 KB 48480
อื่นๆ
>คำสั่งที่ 93 -2563 แต่งตั้งและมอบหมายงานนอกเหนือการสอน 48356
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกหนังสือเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.43 MB 48457
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 948.38 KB 48179
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 48502