ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
แผนการสอน active learning Word Document ขนาดไฟล์ 32.94 KB 52
งานธุรการ
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 81.76 KB 48
งานงบประมาณ
เอกสารประกวดราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 23
ประกาศประกวดราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.05 KB 32
ฝ่ายนโยบายและแผน
61-63นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 59.33 KB 18
กลยุทธ์ของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.8 KB 18
การเขียนโครงการ62และสรุปโครงการ61(งานแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 75.56 KB 22
การเขียนโครงการ ปี 2562 และแบบสรุปโครงการ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 75.42 KB 36