ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกหนังสือเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.43 MB 77
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 948.38 KB 83
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 81
งานวิชาการ
ข้อสอบปลายปี 62_2 84
ข้อสอบปลายปี 62_1 77
แผนการสอน active learning Word Document ขนาดไฟล์ 32.94 KB 231
งานธุรการ
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 81.76 KB 161
งานงบประมาณ
เอกสารประกวดราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 133
ประกาศประกวดราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.05 KB 131
ฝ่ายนโยบายและแผน
รายงานผลการปฎิบัติงาน SAR ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 91
รายงานผลการปฎิบัติงาน SAR ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.06 MB 88
เขียนโครงการเเละสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 150.03 KB 88
ตารางแสดงงบประมาณแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 85.87 KB 93
ตัวชี้วัด และภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.36 KB 92
ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการและ กิจกรรมในการดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 95.76 KB 105
ทิศทางการจัดการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 57.16 KB 90
การวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 59.48 KB 99
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 376.8 KB 93
61-63นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 59.33 KB 118
กลยุทธ์ของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.8 KB 132
การเขียนโครงการ62และสรุปโครงการ61(งานแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 75.56 KB 143
การเขียนโครงการ ปี 2562 และแบบสรุปโครงการ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 75.42 KB 150