ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
ข้อสอบปลายปี 62_2 3
ข้อสอบปลายปี 62_1 2
แผนการสอน active learning Word Document ขนาดไฟล์ 32.94 KB 117
งานธุรการ
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 81.76 KB 84
งานงบประมาณ
เอกสารประกวดราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 57
ประกาศประกวดราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.05 KB 60
ฝ่ายนโยบายและแผน
เขียนโครงการเเละสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 150.03 KB 14
ตารางแสดงงบประมาณแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 85.87 KB 14
ตัวชี้วัด และภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.36 KB 19
ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการและ กิจกรรมในการดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 95.76 KB 24
ทิศทางการจัดการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 57.16 KB 16
การวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 59.48 KB 22
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 376.8 KB 14
61-63นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 59.33 KB 46
กลยุทธ์ของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.8 KB 60
การเขียนโครงการ62และสรุปโครงการ61(งานแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 75.56 KB 67
การเขียนโครงการ ปี 2562 และแบบสรุปโครงการ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 75.42 KB 74