ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

จารุวรรณ เชี่ยวชาญ
ครู คศ.3

เบญจวรรณ จอมคำ
ครู คศ.2