ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ทองสุข หนูดา
ครู คศ.3

ภัทรวิชญ์ กานันใจ
ครู คศ.2

พิมพ์นารา กิตติคุณจันทร์
ครู คศ.2