ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

พิรุณ หน่อชาย
ครู คศ.3

พัชรา จิณะมูล
ครู คศ.3

ทศปธน พุทธิมา
ครู คศ.2

อารีรัตน์ มะโนชัย
ครู คศ.1

สมโชค เมืองเมฆ
ครูผู้ช่วย