ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

พัชรา จิณะมูล
ครู คศ.3

รพี อาภัย
ครู คศ.3

ทศปธน พุทธิมา
ครู คศ.2

นิลาวรรณ์ วงศ์เรือน
ครู คศ.2

อารีรัตน์ มะโนชัย
ครู คศ.2

สมโชค เมืองเมฆ
ครูผู้ช่วย

วุฒิชัย นิ่มเนตร
ครูอัตราจ้าง