ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

เจนจิรา อินกองงาม
ครู คศ.1

ลดาวัลย์ สุดยินดี
พนักงานราชการ