ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

เจนจิรา อินกองงาม
ครูผู้ช่วย