ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

วิมล มานะแซม
ครู คศ.3

เฉลิมพล มีดวง
ครู คศ.2

วุฒิชัย นิ่มเนตร
ครู