ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นัฏฐิยา เมืองอินทร์
ครู คศ.1

อรอนงค์ ใจมา
ครู

พวงมณี ฤทัยกริ่ม
ครู