ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นัฏฐิยา เมืองอินทร์
ครู คศ.1

อรอนงค์ ใจมา
ครูอัตราจ้าง

พวงมณี ฤทัยกริ่ม
ครูอัตราจ้าง